دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

شماره فصلنامه

عنوان مقاله

موضوع انتخابی

5

 مسئولیتی به نام اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی

23

 ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام و ساماندهی آن

مبانی فلسفی

9

 تاثیر مبانی فلسفی بر نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام علی(ع)

مبانی فلسفی

43

 الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته‌ای

مبانی فلسفی

21

 آموزه‌های اقتصادی پیامبر اعظم(ص)

مبانی فلسفی

23

 دانش اقتصاد اسلامی از امکان تا واقعیت

مبانی فلسفی

28

 موضوع علم اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی

29

رقابت و تعاون در نگرش اسلامی

مبانی فلسفی

43

 نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی

مبانی فلسفی

23

 امکان شکل‌گیری دانش اقتصاد نظری در تمدن اسلامی

مبانی فلسفی

45

 علم اقتصاد اسلامی؛ برآیند تحول بنیان ها و فرایندهای علم اقتصاد

مبانی فلسفی

5

 مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

مبانی فلسفی

4

 مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره): خداشناسی

مبانی فلسفی

2

 اسلام و نظام اقتصادی

مبانی فلسفی

23

 درآمدی بر نظریه «تقاضای دانش د‌ینی»

مبانی فلسفی

23

 امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی (مطالعه تطبیقی با اقتصاد کلاسیک)

مبانی فلسفی

44

 مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی

38

 نظریه نظام‌مندی معرفت‌های مکاتب اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی)

مبانی فلسفی

47

 آخرت گرایی قرآنی؛ قوام بخش اقتصاد متوازن

مبانی فلسفی

12

فرهنگ، توسعه و دین(الزام و ضرورت‌ها)

مبانی فلسفی - دین

30

 امکان اجرای تدریجی شریعت

مبانی فلسفی - دین

18

 دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - دین

28

 تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین، فرهنگ با اقتصاد

مبانی فلسفی - دین

8

 گستره اسلام در عرصه اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 پیوند فقه و اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 اقتصاد دینی و اقتصاد دین

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 نظریه‌های گستره دین در عرصه اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 دین و اقتصاد 

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

31

 ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - فقه

1 موضوع

22

 روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

1

 اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

مبانی فلسفی - روش

10

 شیوه شهید صدر؛ در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان

مبانی فلسفی - روش

19

 گامی به سوی اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

22

 نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر(ره) درباره هویّت اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

27

روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

42

 درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

39

 روش کشف نظام اقتصادی اسلام

مبانی فلسفی - روش

12

 نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

32

 رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

32

 طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

14

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم‌ و روش

مبانی فلسفی - روش

15

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش 

مبانی فلسفی - روش

10

 روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

17

 آزمون‌های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

23

 علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش

مبانی فلسفی - روش

21

 مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

2 موضوع

1

 اسلام و توسعه اقتصادی

توسعه - اسلام

5

 نگاهی به برنامه‌های اقتصادی حضرت‌علی(ع)

توسعه - امام علی (ع)

28

 شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام

توسعه - انسانی

20

 درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور

توسعه - پایدار

19

 توسعه پایدار بر محور عدالت

توسعه - عدالت

7

 علل نابرابری در جوامع توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه یافته

توسعه - عدالت

38

گستره اثرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی

توسعه - فرهنگ

16

 کشورهای اسلامی؛ چالش‌های پیش‌روی و راه‌حل‌ها

توسعه – کشورهای اسلامی

26

 توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلام و تأثیر آن بر توسعه انسانی

توسعه انسانی

41

 الگوی عرضه نیروی کار در جامعه مطلوب اسلامی

توسعه انسانی

31

 شاخص‌های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام

توسعه انسانی

3 موضوع

15

راهبرد عدالت اقتصادی

عدالت

17

 عدالت اقتصادی

عدالت

14

عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام

عدالت

20

 سهام عدالت از نظریه تا اجرا

عدالت

25

 عدالت بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی

عدالت

32

 معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر(ره))

عدالت

44

 مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی

عدالت

17

واقع‌گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی

عدالت

4

 عدالت، محور آموزه‌های اقتصادی اسلام

عدالت

12

 فقرزدایی، چالش‌ها و راهبردهای اسلامی

فقر

41

 سرمایه انسانی، فقر و نابرابری‌های درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی

فقر

25

 مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت

فقر

4 موضوع

26

 اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزه‌ها و آثار)

اخلاق

29

 مصالح فرد و جامعه در اقتصاد

اخلاق

21

 نقش بسترسازی اخلاقی در توسعه اقتصادی

اخلاق

13

 کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش‌های اسلامی

اخلاق

19

 تاریخچه‌ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی

اخلاق

5 موضوع

10

 جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

دولت - اقتصاد

28

جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح)

دولت - اقتصاد

14

جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

دولت - اقتصاد

12

 وظایف و مسئولیت‌های دولت اسلامی در اقتصاد

دولت - اقتصاد

1

جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی

دولت - اقتصاد

36

نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی

دولت - توسعه

35

 پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی

دولت - توسعه

26

 مبانی نظریه دولت در قرآن کریم

دولت - قران