دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

در این بخش فیلم های مربوط به درس مقدماتی آمار ارائه شده است.

درباره خان آکادمی:

سلمان خان، آموزگار آمریکایی و بنیان گذار آکادمی خان، یک نهاد عام المنفعه آموزشی است. او بیش از ۳۰۰۰ فیلم آموزشی درباره ریاضیات و علوم درست کرده است. تا الان درس های وی نزدیک به ۱۵۰ میلیون بار دیده شده و وی را تبدیل به یکی از محبوب ترین معلم های دنیا کرده است. او دارای سه مدرک کارشناسی از دانشگاه MIT و یک مدرک مدیریت از دانشگاه هاروارد است.          

لیست درس ها :

میانگین و میانه و مد

دامنه و میانگین دامنه

خواندن تصویر نگاشت

روش خواندن نمودار های ستونی

روش خواندن نمودارهای خطی

روش خواندن نمودار دایره ای

نمودار های خطی گمراه کننده

نمودار های ریشه و برگ

نمودار های شمعی

خواندن نمودارهای شمعی

میانگین

میانگین نمونه و میانگین جامعه

واریانس جامعه (قسمت اول)

واریانس جامعه (قسمت دوم)

انحراف معیار

فرمول های متفاوت واریانس

معرفی متغیر تصادفی

تابع چگالی احتمال

توزیع دو جمله ای ۱

توزیع دو جمله ای ۲

توزیع دو جمله ای ۳

توزیع دو جمله ای ۴

امید ریاضی

امید ریاضی توزیع های دو جمله ای

فرآیند پواسون (قسمت اول)

فرآیند پواسون (قسمت دوم)

قانون اعداد بزرگ

تمرینی با استفاده از اکسل برای توزیع نرمال

مقدمه ای بر توزیع نرمال

مساله ای از توزیع نرمال (قسمت اول)

مساله ای از توزیع نرمال (قسمت دوم)

مساله ای از توزیع نرمال (قسمت سوم)

تمرین : توزیع استاندارد نرمال و قانون تجربی

تمرین بیشتر قاعده تجربی و آماره Z

قضیه حد مرکزی

توزیع نمونه گیری از نمونه متوسط (قسمت اول)

توزیع نمونه گیری از نمونه متوسط (قسمت دوم)

خطای استاندارد از میانگین

مثالی از توزیع نمونه گیری

بازه ی اطمینان

مثالی از میانگین و واریانس توزیع برنولی

میانگین توزیع برنولی و فرمول واریانس

خطای حاشیه (قسمت اول)

خطای حاشیه (قسمت دوم)

مثال هایی از فاصله ی اطمینان

فاصله اطمینان در اندازه نمونه کوچک

آزمون فرض و مقادیر احتمالی P

آزمون یک طرفه و دوطرفه

آماره T در مقابل آماره Z

خطای نوع اول

آزمون فرضیه با نمونه های محدود

فاصله اطمینان آماره T

آزمون فرضیه با نمونه های نسبتا بزرگ

اختلاف واریانس برای متغیرهای تصادفی

توزیع اختلاف میانگین نمونه

فاصله اطمینان اختلاف میانگین

شفاف سازی فاصله اطمینان از اختلاف میانگین

آزمون فرض برای اختلاف میانگین

مقایسه نسبت های جامعه (قسمت اول)

مقایسه نسبت های جامعه (قسمت دوم)

آزمون فرضیه در مورد مقایسه نسبت جامعه

مجذور خطا در خط رگرسیون

کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون (اثبات قسمت اول)

کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون (اثبات قسمت سوم)

کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون (اثبات قسمت چهارم)

مثالی از خط رگرسیون

کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون (اثبات قسمت دوم)

مجذور r - یا ضریب تعیین

دومین مثال رگرسیون

محاسبه مجذور r

کوواریانس و رگرسیون خط

معرفی توزیع کای-اسکور

آزمون کای-اسکور پیرسون

جدول های احتمالی آزمون کای-اسکور

تجزیه و تحلیل واریانس (قسمت اول)

تجزیه و تحلیل واریانس (قسمت دوم)

تجزیه و تحلیل واریانس (قسمت سوم)

همبستگی و رابطه علیت

استدلال استنتاجی - بخش ۱

استدلال استنتاجی - بخش ۲

استدلال استنتاجی - بخش ۳

استدلال استقرایی - بخش ۱

استدلال استقرایی - بخش ۲

استدلال استقرایی - بخش ۳

الگوهای استقرایی