دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

۳ مطلب با موضوع «دروس ترم گذشته :: نظام اقتصادی اسلام» ثبت شده است

5

 آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟

مسائل ایران

2

 رابطه خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی

مسائل ایران

7

 آیا نظام مالیاتی ایران، اسلامی است؟

مسائل ایران

13

 بازنگری چالش‌های اقتصاد ایران

مسائل ایران

10

 دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تاثیر آن بر تورم و وضعیت اقتصادی ایران

مسائل ایران - تورم

21

 تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

مسائل ایران - تورم

6 موضوع

39

 نظریه رفتار تولیدکننده مسلمان

تولید

16

اصول کلی حاکم بر تولید، از دیدگاه امام علی(ع)

تولید

13

نظریه رفتار تولید کننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی

تولید کننده

45

 معیارهای فقهی اسراف

مصرف

34

 مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی

مصرف

36

 مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگرایی، وظیفه گرایی و اسلام

مصرف

34

 الگوی مصرف بر مبنای ارزش های اسلامی

مصرف

46

 مدل اسلامی اخلاق مصرف

مصرف

34

 نقش فرهنگ بر الگوی مصرف

مصرف

20

 الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی

مصرف کننده

9

 مفروضات نظریه رفتار مصرف‌کننده دراقتصاد اسلامی

مصرف کننده

7 موضوع

22

 الگوی مناسب بانکداری بدون ربا برای ایران

بانکداری بدون ربا

23

 الگوی جدید بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

25

 نقد وبررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

بانکداری بدون ربا

21

بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر(ره)

بانکداری بدون ربا

7

 طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

11

 انواع بانک‌های بدون ربا

بانکداری بدون ربا

19

 ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

48

 بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران

بانکداری بدون ربا - ایران

24

 مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا - ریسک

13

 کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا - کارت

8 موضوع

6

 مسئولیتی به نام بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

14

چالش‌های بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

6

 شباهت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی

بانکداری اسلامی

6

 آیا بانکداری ایران اسلامی است؟

بانکداری اسلامی

26

 بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری-عملی و راهکارها

بانکداری اسلامی

46

 مقایسه تطبیقی کارایی بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی(مطالعه موردی: تأثیر بحران 2007-2009)

بانکداری اسلامی

2

 جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

بانکداری اسلامی

20

مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها

بانکداری اسلامی

9

 امکان استمرار بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

9 موضوع

36

 بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت

ربا

38

 بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسلام

ربا

24

حیله‌های ربا

ربا

27

نظریه‌های ربا و بهره

ربا

6

 مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

ربا

5

 حکمت‌های تحریم ربا

ربا

41

 چالش‌های مفهومی ربا، بهره و بهره تعادلی(شیوه برخورد قرآن کریم با مفاسد اقتصادی)

ربا

2

 بهره بانکی همان رباست

ربا

5

 آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره

ربا - بهره

25

 الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره

ربا - بهره - اقتصاد کلان

10 موضوع

11

 قراردادهای مالی جدید در اسلام

عقود

4

 اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی

عقود

38

 راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران

عقود - انواع

27

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی

عقود - انواع

43

 قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی(مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع)

عقود - تورم

27

 مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

عقود - صکوک

26

 صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

عقود - صکوک

24

 اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

عقود - صکوک

9

 فلسفه وسیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی

عقود - فقه

22

 بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ

عقود - فقه

11 موضوع

19

 محاسبه هزینه تسهیلات قرض‌الحسنه و مقایسه آن با سایر عقود اسلامی

قرض الحسنه

22

 اندیشه جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران

قرض الحسنه

4

 اوراق قرض‌الحسنه

قرض الحسنه

16

 قرض‌الحسنه، نگرشی تفسیری ـ روایی 

قرض الحسنه

12 موضوع

13

 راه‌های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های بانکی

پول

29

 اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی

پول

10

 تقاضای پول در اقتصاد اسلامی

پول

48

 چیستی پول در اقتصاد اسلامی

پول

48

 تحلیل ماهیت پول

پول

7

 خرید و فروش دین(تنزیل)

تنزیل

2

 مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد

تنزیل

شماره فصلنامه

عنوان مقاله

موضوع انتخابی

5

 مسئولیتی به نام اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی

23

 ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام و ساماندهی آن

مبانی فلسفی

9

 تاثیر مبانی فلسفی بر نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام علی(ع)

مبانی فلسفی

43

 الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته‌ای

مبانی فلسفی

21

 آموزه‌های اقتصادی پیامبر اعظم(ص)

مبانی فلسفی

23

 دانش اقتصاد اسلامی از امکان تا واقعیت

مبانی فلسفی

28

 موضوع علم اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی

29

رقابت و تعاون در نگرش اسلامی

مبانی فلسفی

43

 نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی

مبانی فلسفی

23

 امکان شکل‌گیری دانش اقتصاد نظری در تمدن اسلامی

مبانی فلسفی

45

 علم اقتصاد اسلامی؛ برآیند تحول بنیان ها و فرایندهای علم اقتصاد

مبانی فلسفی

5

 مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

مبانی فلسفی

4

 مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره): خداشناسی

مبانی فلسفی

2

 اسلام و نظام اقتصادی

مبانی فلسفی

23

 درآمدی بر نظریه «تقاضای دانش د‌ینی»

مبانی فلسفی

23

 امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی (مطالعه تطبیقی با اقتصاد کلاسیک)

مبانی فلسفی

44

 مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی

38

 نظریه نظام‌مندی معرفت‌های مکاتب اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی)

مبانی فلسفی

47

 آخرت گرایی قرآنی؛ قوام بخش اقتصاد متوازن

مبانی فلسفی

12

فرهنگ، توسعه و دین(الزام و ضرورت‌ها)

مبانی فلسفی - دین

30

 امکان اجرای تدریجی شریعت

مبانی فلسفی - دین

18

 دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - دین

28

 تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین، فرهنگ با اقتصاد

مبانی فلسفی - دین

8

 گستره اسلام در عرصه اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 پیوند فقه و اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 اقتصاد دینی و اقتصاد دین

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 نظریه‌های گستره دین در عرصه اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 دین و اقتصاد 

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

8

 انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد

مبانی فلسفی - دین - اقتصاد

31

 ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - فقه

1 موضوع

22

 روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

1

 اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

مبانی فلسفی - روش

10

 شیوه شهید صدر؛ در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان

مبانی فلسفی - روش

19

 گامی به سوی اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

22

 نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر(ره) درباره هویّت اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

27

روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

42

 درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

39

 روش کشف نظام اقتصادی اسلام

مبانی فلسفی - روش

12

 نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

32

 رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

32

 طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

14

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم‌ و روش

مبانی فلسفی - روش

15

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش 

مبانی فلسفی - روش

10

 روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

17

 آزمون‌های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

23

 علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش

مبانی فلسفی - روش

21

 مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

مبانی فلسفی - روش

رسالت درس
هدف از واحدهای آموزشی مقطع کارشناسی ارشد بیش از آنکه آموختن پاره ای معلومات باشد، نشان دادن گستره مجهولات و زمینه ها و مجالات پژوهش در یک حوزه معرفتی است. محتوای آموزشی و برنامه پژوهشی این عنوان درسی نیز با همین منطق طراحی شده است. انتظار می رود دانشجویان عزیز پس از گذارندن این درس با گستره پژوهش در باب اقتصاد اسلامی آشنا شوند و بتوانند با نگارش مقالات تحقیقی، در توسعه این حوزه معرفتی مشارکت فعال داشته باشند. 

زمان بندی و سرفصل مباحث درسی:

هفته آموزشی

تاریخ

 (سه شنبه)

موضوع بحث

تاریخ

 (چهارشنبه)

موضوع بحث

1

1393/06/25

معرفی طرح درس

 

2

1393/07/01

نظام اقتصادی اسلام

1393/07/02

مبانی بینشی و فلسفی

3

1393/07/08

مبانی بینشی و فلسفی

 

4

1393/07/15

مبانی بینشی و فلسفی

1393/07/16

روش کشف و تدوین

5

1393/07/22

روش کشف و تدوین

 

6

1393/07/29

توسعه و عدالت

1393/07/30

توسعه و عدالت

7

1393/08/06

توسعه و عدالت

 

8

1393/08/13

تعطیل - عاشورای حسینی

1393/08/14

اخلاق، تولید و مصرف

9

1393/08/20

امتحان میان ترم

 

10

1393/08/27

اخلاق، تولید و مصرف

1393/08/28

دولت و اقتصاد

11

1393/09/04

مسائل ایران

 

12

1393/09/11

بانکداری بدون ربا

1393/09/12

بانکداری اسلامی

13

1393/09/18

ربا

 

14

1393/09/25

عقود

1393/09/26

عقود

15

1393/10/02

تعطیل - شهادت امام رضا (ع)

 

16

1393/10/09

پول و تنزیل

1393/10/10

جمع بندی نهایی


منابع:

مجموعه مقالات منتخب از نشریه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (شماره 1 الی 48)، 

مجموعه مقالات منتخب (1)،

مجموعه مقالات منتخب (2)

کتاب «نظام اقتصادی اسلام»، نوشته دکتر سید حسین میر معزی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390

کتاب «آینده علم اقتصاد»، تالیف محمد عمر چپرا، ترجمه احمد شعبانی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

کتاب شناسی اقتصاد اسلامی 

ارزیابی:

مشارکت کلاسی: 10 نمره

موضوع و تاریخ ارائه هر فرد در طول ترم تعیین می گردد.

امتحان میان ترم: 5 نمره

تاریخ برگزاری امتحان میان ترم: روز سه شنبه 1393/08/20 ساعت 8 الی 10

امتحان پایان ترم: 5 نمره

تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم: روز یکشنبه 1393/10/14 ساعت 10:30 الی 12:30