دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

5

 آیا اقتصاد ایران، اسلامی است؟

مسائل ایران

2

 رابطه خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی

مسائل ایران

7

 آیا نظام مالیاتی ایران، اسلامی است؟

مسائل ایران

13

 بازنگری چالش‌های اقتصاد ایران

مسائل ایران

10

 دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تاثیر آن بر تورم و وضعیت اقتصادی ایران

مسائل ایران - تورم

21

 تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

مسائل ایران - تورم

6 موضوع

39

 نظریه رفتار تولیدکننده مسلمان

تولید

16

اصول کلی حاکم بر تولید، از دیدگاه امام علی(ع)

تولید

13

نظریه رفتار تولید کننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی

تولید کننده

45

 معیارهای فقهی اسراف

مصرف

34

 مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی

مصرف

36

 مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگرایی، وظیفه گرایی و اسلام

مصرف

34

 الگوی مصرف بر مبنای ارزش های اسلامی

مصرف

46

 مدل اسلامی اخلاق مصرف

مصرف

34

 نقش فرهنگ بر الگوی مصرف

مصرف

20

 الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی

مصرف کننده

9

 مفروضات نظریه رفتار مصرف‌کننده دراقتصاد اسلامی

مصرف کننده

7 موضوع

22

 الگوی مناسب بانکداری بدون ربا برای ایران

بانکداری بدون ربا

23

 الگوی جدید بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

25

 نقد وبررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

بانکداری بدون ربا

21

بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر(ره)

بانکداری بدون ربا

7

 طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

11

 انواع بانک‌های بدون ربا

بانکداری بدون ربا

19

 ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

48

 بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران

بانکداری بدون ربا - ایران

24

 مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا - ریسک

13

 کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا - کارت

8 موضوع

6

 مسئولیتی به نام بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

14

چالش‌های بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

6

 شباهت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی

بانکداری اسلامی

6

 آیا بانکداری ایران اسلامی است؟

بانکداری اسلامی

26

 بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری-عملی و راهکارها

بانکداری اسلامی

46

 مقایسه تطبیقی کارایی بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی(مطالعه موردی: تأثیر بحران 2007-2009)

بانکداری اسلامی

2

 جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

بانکداری اسلامی

20

مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها

بانکداری اسلامی

9

 امکان استمرار بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

9 موضوع

36

 بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت

ربا

38

 بررسی تطبیقی نظریه نرخ بهره صفر با نظریه تحریم ربا در اسلام

ربا

24

حیله‌های ربا

ربا

27

نظریه‌های ربا و بهره

ربا

6

 مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

ربا

5

 حکمت‌های تحریم ربا

ربا

41

 چالش‌های مفهومی ربا، بهره و بهره تعادلی(شیوه برخورد قرآن کریم با مفاسد اقتصادی)

ربا

2

 بهره بانکی همان رباست

ربا

5

 آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره

ربا - بهره

25

 الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره

ربا - بهره - اقتصاد کلان

10 موضوع

11

 قراردادهای مالی جدید در اسلام

عقود

4

 اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی

عقود

38

 راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران

عقود - انواع

27

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی

عقود - انواع

43

 قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی(مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع)

عقود - تورم

27

 مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

عقود - صکوک

26

 صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

عقود - صکوک

24

 اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

عقود - صکوک

9

 فلسفه وسیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی

عقود - فقه

22

 بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ

عقود - فقه

11 موضوع

19

 محاسبه هزینه تسهیلات قرض‌الحسنه و مقایسه آن با سایر عقود اسلامی

قرض الحسنه

22

 اندیشه جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران

قرض الحسنه

4

 اوراق قرض‌الحسنه

قرض الحسنه

16

 قرض‌الحسنه، نگرشی تفسیری ـ روایی 

قرض الحسنه

12 موضوع

13

 راه‌های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های بانکی

پول

29

 اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی

پول

10

 تقاضای پول در اقتصاد اسلامی

پول

48

 چیستی پول در اقتصاد اسلامی

پول

48

 تحلیل ماهیت پول

پول

7

 خرید و فروش دین(تنزیل)

تنزیل

2

 مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد

تنزیل