دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

کتاب رهبری خدمتگزار: پاردایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره) در دو جلد از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر گردید.
کتاب رهبری خدمتگزار جلد اول

کتاب رهبری خدمتگزار جلد دوم