دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

باسمه تعالی

* هدف درس:

- آشنایی با مفاهیم، اصول و سیستمهای مدیریت کیفیت و بهره وری در واحدهای صنعتی و خدماتی

* سرفصل مطالب:

هفته

موضوع

هفته

موضوع

1

معرفی کیفیت

8

ارزیابی عملکرد  و مدیریت اطلاعات

2

صاحبنظران کیفیت

9

بهبود کیفیت و شش سیگما

3

کیفیت جامع در سازمان ها

10

مدل های تعالی

4

مشتری گرایی

11

استانداردهای مدیریت کیفیت

5

رهبری و برنامه ریزی راهبردی

12

آشنایی با مفاهیم بهره وری

6

اقدامات منابع انسانی

13

آشنایی با روش های سنجش بهره وری

7

مدیریت فرایند

14

آشنایی با روش های بهبود بهره وری

* منابع :

 - مدیریت بهره وری و کیفیت (برنامه مدولار) جلد اول، بهبود بهره وری و کیفیت: مفاهیم، فرایندها و شیوه ها؛ و جلد دوم، حوزه های بهبود بهره وری و کیفیت با توان بالقوه زیاد؛ انتشارات کارآفرینان بصیر، 1385

- کایزن، کلید موفقیت رقابتی ژاپن، ماساکی ایمایی، ترجمه دکتر محمدحسین سلیمی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384

- بهره وری در صنایع، نوشته دکتر سید کاظم اورعی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 1388

-  Evans & Lindsay (2008) MANAGING FOR QUALITY AND PERFORMANCE EXCELLENCE, 7e

* روش ارزیابی:

- مشارکت فعال در کلاس و ارائه تکالیف 5 نمره (ارائه یک فصل از کتاب، ارائه گزارش از یک سازمان)
- امتحان میان ترم 3 نمره
- امتحان پایان ترم 12 نمره