دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.


 

 Organizational Behavior Course

Instructor: Dr. Naomi Rotter

Course Description: A foundation course in individual and group behavior in organizations. Processes such as perception, motivation and leadership are examined with a focus on issues central to technology-based organizations (innovation, creativity, managing technical professionals).

Lecture 01: Why What and How We Study Behavior in Organizations

Video

Lecture 02: - The Process of Perception

Video

Lecture 03: Social Perception

Video

Lecture 04: Building Reality Through Perceptions

Video

Lecture 05: Individual Differences and Personality

Video

Lecture 06: Attitudes and Job Satisfaction

Video

Lecture 07: Learning Processes in the Organization - Part 1

Video

Lecture 08: Learning Processes in the Organization - Part 2

Video

Lecture 09: Motivational Processes, Need Theories

Video

Lecture 10: Cognitive and Process Theories

Video

Lecture 11: Applications in the Organization of Job Design

Video

Lecture 12: Group Processes in the Organization - Part 1

Video

Lecture 13: Group Processes in the Organization - Part 2

Video

Lecture 14: Group Processes in the Organization - Part 3

Video

Lecture 15: Communication in the Organization

Video

Lecture 16: Decision Making from an Individual Prospective

Video

Lecture 17: Decision Making and Groups

Video

Lecture 18: Power and Politics in the Organization

Video

Lecture 19: Leadership - Part 1

Video

Lecture 20: Leadership - Part 2

Video

Lecture 21: Organizational Structure

Video

Lecture 22: Organizational Culture and Environment

Video

Lecture 23: Conflict and Stress

Video

Lecture 24: Organizational Change

Video

Lecture 25: Organizational Development

Video

Lecture 26: Managing a Global Organization

Video